เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานสรุปผลงบประมาณ งบแสดงผลการดำเนินงานอบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
รายงานและสรุปผลงาน รายงานการจัดเก็บรายได้ รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปี 2562อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
งบทดลองและรายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2562อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
งบทดลองและรายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2562อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
งบทดลองและรายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2562อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
งบทดลองและรายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2562อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
งบทดลองและรายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2562อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตอบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4 ประจำปี 2562อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ย. 2562อบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563อบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2562อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
คู่มือประชาชนทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์

ลำดับที่ 1-20 | 1/33 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
2.35s. 0.75MB