เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
กำจัดผักตบชวาคล่องน้ำร้อน 625224 มิ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITAS4915 พ.ค. 62
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ตำบลน้ำร้อน ประจำปี 25621675 เม.ย. 62
ประเพณีลอยกระทงตำบลน้ำร้อน ประจำปี พ.ศ.25601134 ธ.ค. 61
เทศบาลนครพัทลุงศึกษาดงานโรงเรียนบานไม่รู้โรย10912 พ.ย. 61
ร่วมพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีปีงบประมาณ พ.ศ.25615217 ต.ค. 61
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ครู D.A.R.E ประเทศไทย)1069 ต.ค. 61
คู่มือ ความรู้เรื่องพิษสุนัขบ้า555 ต.ค. 61
ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า462 ต.ค. 61
ที่ดิน ส.ป.ก.ห้ามซื้อขาย รู้ยัง!462 ต.ค. 61
ประชุมรับฟังการชี้แจงโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ในการกรอกประเมินและวิธีการใช้งานระบบการประเมินคุณธรรมฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ITAS)3926 ก.ย. 61
โครงการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิธีชีวิต(Way of life)10820 ก.ย. 61
กิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ ตามหลัก 3R 3114 ก.ย. 61
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพฯ (LPA) ประจำปี พ.ศ.25613927 ส.ค. 61
นายก.อบต.น้ำร้อน เข้ารับเกียรติบัตรสตรีไทยดีเด่นงานวันแม่แห่งชาติ 2560 ระดับจังหวัด9111 ส.ค. 61
ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน2721 ส.ค. 61
ท้องถิ่นรักการอ่าน3830 ก.ค. 61
ประกาศมาตรการป้องกันละว้นการปฏิบัติตามคู่มือประชาชน581 ก.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ3614 มิ.ย. 61
โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล(การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี) ประจำปีงบประมาณ 256110714 มิ.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB