เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายพรพิชัย ดิสโร

  ปลัดอบต.น้ำร้อนสำนักปลัด

 • นางโบตั๋น วุธนู

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสาวลัดดา จันทร์จิตร

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาการ

 • น.ส.กานตรัตน์ ชนินทรานุกูล

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • นางวรรณรัตน์ การกิ่งไพร

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • นางสาวกัญญาพัชร์ เพชรดี

  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 • นางสาวศิภาวรรณ ปานประทีป

  นิติกรปฏิบัติการ

 • นางประมวล เอี่ยมเจริญ

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวสุกัลยา ขันไร่

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นายนิวัฒน์ แก้วอ่ำ

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • นายสนธยา อิ่มทองใบ

  ภารโรง

 • นางศรีประภา ตันนวล

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นายวีรากร พรหมบวช

  พนักงานขับรถ

 • นายวิทยา กัลยาประสิทธิ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน

 • นางสาวจรูญศรี บุญนารักษ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 • นางสาวสุปัญญา ชุดชา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวทวน หวังอยู่

  แม่บ้าน

 • นางสาวจิราภรณ์ เรืองนาม

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายปรวิทย์ อิศรางกูรฯ

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายอนุญาต จันทะนา

  คนงานประจำรถขยะ

 • นางสาวปลัดดา สิงอ่อน

  พนักงานจ้างทั่วไป

กองคลัง

 • นางนิตยา เสรีผล

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางประสิตา บุญตา

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • นางวันวิสาข์ แก้วโกย

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

 • นางสาวจิราภรณ์ อุปการ์

  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 • นางสาวดุษฎี คำนิมิตร

  นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

 • นางเพลินพิศ ลักษณกุล

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 • นางสาวพรพรรณ หาญจิตต์

  พนักงานจ้างทั่วไป

กองช่าง

 • นายพงษ์ประพันธ์ สืบกระแสร์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายปิยะพงษ์ จันทร์จูน

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นายเทวัญ จันทรวิเศษ

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายอรันธ์ ถมคำ

  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

 • นายชูเกียรติ สาลีพรม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายมรกต ฤทธิ์เม้า

  พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

 • นายนำพล ศิริโชติเทวา

  คนงานทั่วไป

 • นายศรายุทธ พันธ์สนิท

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายเอกอาทิตย์ พรหมหาลา

  พนักงานจ้างทั่วไป

0.10s. 0.50MB