เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม115
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน119
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม115
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต116
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง117
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ113
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย61170
รายละเอียดประมาณการรายรับ ปี61165
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 114
ระบบจัดการสารสนเทศ266
ข้อบัญญัติรายจายจ่ายประจำปี469
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล119
แผนพัฒนาตำบล 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน151
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม 117
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน115
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง132
แผนดำเนินงานปีงบประมาณ 2562621
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562338
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบยประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562134
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561133

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB