เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์134
สถิติการให้บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562120
คู่มือประชาชน235
แบบคำร้องทั่วไป160
แบบแสดงตนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ136
แบบจดทะเบียนพาณิชย์533
การขอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ121
สรุปผลการประเมิณความพึงพอใจการให้บริการ212
ข้อมูลด้าน Competency550
ควบคุมภายใน150
การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร214
การขอประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 217
มาตรฐานการให้บริการ124
รายละเอียดโครงการ แผนพัฒนาตำบล ปี 55-57143
รายละเอียดโครงการ แผนพัฒนาตำบล ปี 56-58147
รายละเอียดโครงการ แผนพัฒนาตำบล ปี 57-59143

ลำดับที่ 1-17 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB