นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
081-6049633

ออนไลน์ 67 คน

เยี่ยมชม 56,525 คน

การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
20 ก.พ. 63มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการการศึกษา แชร์  
20 ก.พ. 63มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นิติกร แชร์  
20 ก.พ. 63มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ แชร์  
20 ก.พ. 63มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข แชร์  
20 ก.พ. 63มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชการเงินและบัญชี แชร์  
20 ก.พ. 63มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชการจัดเก็บรายได้ แชร์  
20 ก.พ. 63มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการคลัง แชร์  
20 ก.พ. 63มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แชร์  
20 ก.พ. 63มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า แชร์  
20 ก.พ. 63มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน แชร์  
20 ก.พ. 63มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป แชร์  
20 ก.พ. 63มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักบริหารงานคลัง แชร์  
20 ก.พ. 63มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล แชร์  
20 ก.พ. 63มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักจัดการทั่วไป แชร์  
20 ก.พ. 63มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ แชร์  
20 ก.พ. 63มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง แชร์  
7 ส.ค. 62หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) หมู่ที่ 9 บ้านน้ำร้อนศรีทอง (ที่ตั้งหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ 10 พช) แชร์  
7 ส.ค. 62หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งหินปูน (ป่าบ่อน้ำเลาสาธารณะประโยชน์) แชร์  
7 ส.ค. 62หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.)หมู่ที่ 1 บ้านบุฉนวน (ป่าช้าบ้านบุฉนวนสาธารณะประโยชน์) แชร์  
5 ส.ค. 62หนังสือสำคัญสำหรับที่่่่่่หลวง (นสล.) หมู่ที่.2 บ้านน้ำร้อนเหนือ (ป่าช้าสาธารณะประโยชน์) แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 24 รายการ

นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา