นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061

ออนไลน์ 93 คน

เยี่ยมชม 20,355 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นางสาวนนทวรรณ จงจิตร

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน

  056-751061

 • นายนิยม ฉิมมา

  รองนายก อบต.น้ำร้อน

  056-751061

 • นางพิมใจ พรหมมา

  เลขานุการนายก อบต.น้ำร้อน

  056-751061


นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา