นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
081-6049633

ออนไลน์ 64 คน

เยี่ยมชม 56,450 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
3 ก.ย. 06องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจังประกาศ การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
13 ก.ย. 05องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบข้อบัญญัติตำบล พ.ศ. 2563
11 มิ.ย. 05องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
10 ม.ค. 05องค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อยแผนปฏิบัติการส่งเสริมความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจ และแรงจูงใจฯ พ.ศ. 2562
26 ธ.ค. 03องค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560
19 ธ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละครประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
15 พ.ค. 64เทศบาลตำบลแคมป์สนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2564
14 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปรงการดำเนินโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
14 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่การเข้มงวดการดำเนินการตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรค Covid 19
14 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งามการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
14 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งามการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
14 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งามประกาศเจตจำนงของผู้บิหาร
14 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งามมาตาการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
14 พ.ค. 64เทศบาลตำบลแคมป์สนรายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
14 พ.ค. 64เทศบาลตำบลแคมป์สนรายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
14 พ.ค. 64เทศบาลตำบลแคมป์สนโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า
14 พ.ค. 64เทศบาลตำบลแคมป์สนมาตราการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ตำบลแคมป์สน
14 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร43 การดำเนินการตามมาตรการส่งสเริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
14 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564
14 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2564
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/74 | แสดง 20 จาก 1472 รายการ

นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา