เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่งอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานอบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมแลความโปร่งใสภายในหน่วยงานอบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ) :24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตอบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีอบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารอบต.ปากดุก หล่มสัก เพชรบูรณ์
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562อบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียงอบต.สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยตนเอง)obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ข้อบัญญัติ 2563อบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 736 เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 735 เรื่อง การเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณของอปท.เพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 739 เรื่อง แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

ลำดับที่ 1-20 | 1/53 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.14s. 0.50MB