เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
งบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคฺ์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน อบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค. 2562อบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศใช้ข้อบัญญัติการควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ พ.ศ. 2562อบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
รายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2562อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินเดือนตุลาคม 2562อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 )อบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ2563อบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ2563อบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตอบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ทดสอบ2อบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
แบบคำขอขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิดอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
แบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
แผนแม่บทสารสนเทศอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
แผนอัตรากำลัง 3 ปีอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
งบทดลอง เดือน ตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์

ลำดับที่ 1-20 | 1/36 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.05s. 0.50MB