เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
ข้อบัญญัติตำบล พ.ศ. 2563อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่งอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 1034 เรื่อง การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 1035 เรื่อง การใช้งานระบบคลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท.obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 1036 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยฯobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 1033 เรื่อง การนำส่งเงินรายได้อปท.obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 333 เรื่อง แจ้งปรับเปลี่ยนระยะเวลาการฝึกอบรมแผนปฏิบัติงานโครงการฝึกอบรมบุคลากรของอปท.obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 1026 เรื่อง การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 1027 เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 326 เรื่อง สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู ที่ยื่นขอรับการประเมินวิทยฐานะชำนาญพิเศษ และเชี่ยวชาญในรอบเดือนเมษายนobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 327 เรื่อง สำรวจรายชื่อ ข้าราชการครู พนักงานครู ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูฯobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 328 เรื่อง ประชาสัมพันธ์สื่อ NuPETHS The Heroes 3D Animationobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 329 เรื่อง การจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิ.ย. 63obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 539 เรื่อง รายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

ลำดับที่ 1-20 | 1/72 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.15s. 0.75MB