เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
การประกาศรายงานรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุด ประจำปี 2563อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.10/ว 369 ลว.26 ต.ค.63 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน สิงหาคม 2563 (อปท.)obtบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด เรื่องใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564อบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 1392 เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดอปท.obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 1389 เรื่อง แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2564) ของกระทรวงมหาดไทยobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 1390 เรื่อง ผลการคัดเลือกอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 1393 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ฯobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 1394 เรื่อง การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ : ทศวรรษร่วมสร้างสุขชุมชท้องถิ่นน่าอยู่obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 1386 เรื่อง กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปีสมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 1387 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเปิดโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดอปท.obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 1388 เรื่อง แจ้งกำหนดการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอยแทนอื่นฯobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 1385 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการของนักบริหารงานท้องถิ่นobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 1397 เรื่อง หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาลกรณีโอนสังกัดobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

ลำดับที่ 1-20 | 1/70 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.13s. 0.75MB