เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์อบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการอบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์อบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะที่1, ง และ จ ลักษณะที่1)อบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตาม มาตรา 21 อบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
การรับชำระภาษีป้ายอบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
การจดทะเบียนพาณิชย์อบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
ภาระค่าใช้จ่าย ข้อ9 อบต.ภูน้ำหยดอบต.ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นอบต.ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2560-2563อบต.ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
นโยบายคุณธรรมจริยธรรม อบต.ภูน้ำหยดอบต.ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อบต.ภูน้ำหยดอบต.ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอบต.ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยดว่าด้วยจรรยาข้าราชการอบต.ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
รายระเอียดประมาณการรายรับ-รายจ่ายอบต.ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน มกราคม 2563อบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

ลำดับที่ 1-20 | 1/36 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.07s. 0.50MB