เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก "กิจกรรมลูกเสือน้อย" อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ข้อกำหนด แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548อบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์ แนวทางการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี 2563อบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปีของอปท. (พช0023.16/ว444) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อมหลังฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว110) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของอปท.เพื่อสมทบกองทุนฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว440) สวัสดิการอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 63 (การจัดการศึกษาท้องถิ่น) ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว441) การศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยาฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว106) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ประกาศเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ด่วนที่สุด (พช0218/ว436) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
หลักเกณฑ์ วิธีการและป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อฯลฯ (พช0218/ว409) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองฯใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว432) สนป.,กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบาลบอกเลิกสัญญาซื้อฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว107) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว108) การศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
แนวทางปฏิบัติกรณีการดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารประเภทอื่นฯลฯ (พช0218/ว435) กองช่างอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว434) สนป.,กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณของอปท.ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว419) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.ฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว416) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/58 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.16s. 0.50MB