เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยกสูงไม่น้อยกว่า12เมตรจำนวน 1คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
โครงการอบรมให้ความรู้การปราบปรามและป้องกันการทุจริตในภาคการเมืองและภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
โครงการส่งเสริมสุขภาพฟัน​ "หนูน้อยฟันสวยหัวใจเบิกบาน" วันที่​21กุมภาพันธ์​2563 เวลา​09.30 น.​ณ​ศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็ก​องค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบล​ซับ​น้อย​โรงเรียน​รัฐประชาณุสรณ์​ค่ะอบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
โครงการแข่งขันอัจฉริยะภาพด้านการศึกษา ประจำปี 2563อบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านห้วยร่วมสายชล ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์อบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการขุดลอกคลองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 17 บ้านเขาน้อยอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศวัน เวลา สถานที่ตวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นคลองประดู่ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งใหญ่อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิดคอนกรีต สายข้างบ้านผู้ช่วยสมพร กองคำเจียก หมู่ที่ 6 บ้านวังพิกุลใต้ กรณีจ่ายขาดเงินสะสมอบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวแก้ว ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์อบต.หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563อบต.โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
กิจกรรมโรงเรียนบานไม่รู้โรย ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำคลองกระจัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี พ.ศ. 2563อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหือผู้ได้รับการคัดเลือก รายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1 ต.ค.-ธ.ค.62ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
แผนจัดการข้อมูลองค์ความรู้อบต.ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
แนวทางปฏิบัติตามประมาลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างอบต.ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอบต.ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/53 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.18s. 0.75MB