เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่3 บ้านด่านไทร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม.อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่5 บ้านลำผักกาด ปริมาณลูกรังไม้น้อยกว่า 480 ลบ.ม.อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านสันติธรรม ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
ข้อบัญญัติตำบล พ.ศ. 2563อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
แผนปฏิบัติการส่งเสริมความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจ และแรงจูงใจฯ พ.ศ. 2562อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 9 บ้านหนองไข่น้ำอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 8 บ้านบุมะกรูดอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565อบต.หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์ การจัดรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" เดือนตุลาคม 2563 ผ่านทางคลื่นความถี่ FM 91 (สวพ.91) อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
อบต.โคกปรงเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอบต.โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วันที่ 23 ต.ค.63 อบต.ท่าโรง นำโดย นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราชอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ขอให้เฝ้าระวังการบาดเจ็บและเสียชีวิตในพื้นที่อับอากาศ (พช0023.16/ว339) งานป้องกันฯอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว1315) กองสวัสดิการฯอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรฯลฯ (พช0023.16/ว1316) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว1317) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพฯลฯ (พช0023.16/ว1319) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
สรุปผลการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 7/2563 (พช0023.16/ว1320) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/71 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.16s. 0.75MB