เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประชาสัมพันธ์กองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลลานบ่าอบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
แจ้งตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนไดด้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับฉีดพ่นฆ่าเชื้อสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วยระดับตำบล (LOCAL QUARANTINE) โรงเรียนบ้านกองทูล (พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) อบต.กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
แจ้งแรงดันกระแสไฟฟ้าตกอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปฏิบัติหน้าที่ เป็นเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจประจำตำบลลานบ่า เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019อบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบเสียงตามสาย บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะหมู่บูชาทำด้วยไม้สัก 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่องอบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว721) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว710) สนป.,กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
หารือแนวทางการช่วยเหลือผูได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว168) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การนำส่งเงินรายได้อปท. (พช0023.16/ว713) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว714) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ยกเลิกการจัดโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว715) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของ อปท. (พช0023.16/ว716) การศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย (พช0023.16/ว170) การศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอการกำหนดงานฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว169) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/66 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.17s. 0.75MB