นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061

ออนไลน์ 58 คน

เยี่ยมชม 20,298 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 ก.พ. 64ฝึกอบรมโครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
19 ก.พ. 64ประชุมชี้แจงผู้นำหมู่บ้าน เรื่อง การถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำร้อน แชร์  
16 ก.พ. 64ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 แชร์  
16 ก.พ. 64โครงการค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2564 แชร์  
3 ก.พ. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2564 แชร์  
3 ก.พ. 64แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทวงถามหนี้ แชร์  
2 ก.พ. 64ประชุมคณะกรรมการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนำ้ร้อน แชร์  
19 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลนำ้ร้อนบริการส่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค  แชร์  
8 ธ.ค. 63ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมารถเพิ่มชื่อ -ถอนชื่อ ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 แชร์  
7 ธ.ค. 63ขอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  แชร์  
18 พ.ย. 63ขอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  แชร์  
9 ก.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. …. แชร์  
9 ก.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ....  แชร์  
9 ก.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง การบริหารกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน  แชร์  
2 มิ.ย. 63ประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ITAS ประจำปีงบประมาณ 2563  แชร์  
20 มี.ค. 63โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
16 มี.ค. 63โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 แชร์  
2 มี.ค. 63โครงการอบรมหลักสูตร ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
20 ม.ค. 63ยินดีตอนรับคณะศึกษาดูงาน แชร์  
11 พ.ย. 62ประมวลภาพโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 45 รายการ

นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา