วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.30 น. เปิดประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่องรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนำ้ร้อน กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อนขอรับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำร้อน