เมื่อวันที่ 8- 10 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ร่วมกับ ร.ร. เพชรบูรณ์วิทยา และอุทยานแห่งชาติตาดหมอก ในการดำเนินกิจกรรมโครงการค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความรู้กับเด็ก เยาวชน ในหัวข้อ บทบาทของเยาวชนกับพลังงานและพลังงานทดแทน และให้ความรู้เรื่องข้อมูลอุทยานแห่งชาติตาดหมอกและการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม