วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. เชิญประชุม กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน  ประธาน อสม. ผอ.รพ.สต. น้ำร้อน แพทย์ประจำตำบลน้ำร้อน  ผรส. หมู่บ้าน  เรื่อง การถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำร้อน