องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนขึ้น โดยได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา ในการรวบรวมโครงการที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนตามความต้องการของประชาชน ภายใต้ประเด็นปัญหา วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์และข้อจำกัดของหมู่บ้าน/ชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ซึ่งนำไปสู่ความเห็นพ้องต้องกัน ลดการขัดแย้ง ส่งผลให้การจัดทำแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อดำเนินการตามภารกิจอันเป็นอำนาจหน้าที่ให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด นำโดยนางสาวนนทวรรณ จงจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำในแต่ละหมูบ้าน  และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ได้ร่วมกันดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อเพิ่มเติมและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น