องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อนออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทั้ง 11 หมู่บ้าน