เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ITAS ประจำปีงบประมาณ 2563

แชร์

แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เนื่องด้วยสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงานป.ป.ช.)ได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน จึงขอความอนุเคราะห์ในการ ตอบแบบประเมิน

>> บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ร่วมทำแบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

>> ประชาชนผู้รับบริการหรือเคยติดต่อประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ร่วมทำแบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

โดยมีช่องทางการเข้าใช้งานดังนี้ 

สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/ix319f

สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/ix319f

 

          ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดให้ดำเนินการประเมิน ตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2563

          ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร

ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB