เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง การบริหารกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน

แชร์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน มีความประสงค์จะออกข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง การบริหารกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน พ.ศ. …. เพื่อให้การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อนสามารถให้บริการขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 จึงมีความจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้ 

ฉะนั้น.อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี.ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2558.องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อนจึงขอประกาศให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าว โดยวิธีสำรวจความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB