เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ....

แชร์

   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน มีความประสงค์จะออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ..….   เพื่อให้การดำเนินกิจการตลาดที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม         อีกด้วย สมควรกำหนดลักษณะของตลาด สุขลักษณะในการดำเนินกิจการตลาด สุขลักษณะสำหรับผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดำเนินกิจการตลาด และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ดำเนินกิจการตลาด จึงตราข้อบัญญัตินี้

      ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี.ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อนจึงขอประกาศให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าว โดยวิธีสำรวจความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB