เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ….

แชร์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน มีความประสงค์จะออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. …. เพื่อให้การดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรกำหนดสุขลักษณะในการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร หลักเกณฑ์การแจ้งเพื่อขอหนังสือรับรองการแจ้งให้ดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและการออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารจึงตราข้อบัญญัตินี้

                    ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2558             องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อนจึงขอประกาศให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าว โดยวิธีสำรวจความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB