นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061

ออนไลน์ 369 คน

เยี่ยมชม 22,674 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ITAS ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
19 ก.พ. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่องสัดส่วนการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น แชร์  
4 ก.พ. 64ประกาศองค์การบริส่วนตำบลนำ้ร้อน เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
2 ก.พ. 64ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัยผ่าน Line Official Account แชร์  
25 ม.ค. 64พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ณ 21มกราคม 2564 แชร์  
19 ม.ค. 64การควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID- 19) แชร์  
19 ม.ค. 64ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด ในช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2564 แชร์  
11 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แชร์  
7 ม.ค. 64รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
7 ม.ค. 64แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 6) แชร์  
6 ม.ค. 64พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ณ 30 ธันวาคม 2563 แชร์  
14 ธ.ค. 63พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แชร์  
1 ธ.ค. 63ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แชร์  
27 พ.ย. 63การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง การบริหารกิจการประปาองค์การ บริหารส่วนตำบลน้ำร้อน พ.ศ. 2563  แชร์  
27 พ.ย. 63ยินดีตอนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสองพี่น้อง จังหวัดจันทบุรี แชร์  
6 ต.ค. 63ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  แชร์  
17 มี.ค. 63ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและและจริยธรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
14 ก.พ. 63กิจกรรมโรงเรียนบานไม่รู้โรย ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
7 ก.พ. 63ขอความอนุเคราะห์ทำแบบสอบถาม เรื่อง “สิทธิผู้บริโภค และประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา”  แชร์  
27 ม.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 52 รายการ

นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา