นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061

ออนไลน์ 75 คน

เยี่ยมชม 19,901 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีตอนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสองพี่น้อง จังหวัดจันทบุรี

27 พฤศจิกายน 2563 45 ครั้ง กานตรัตน์ ชนินทรานุกูล แชร์  

เทศบาลตำบลสองพี่น้อง จังหวััดจันทบุรี  ขอเข้าศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ  เมื่อวันที่  27  พฤศจิกายน 2563  จำนวน  32 คน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลสองพี่น้อง  

เอกสารแนบ 12 ไฟล์
.429.64 KB   แสดงภาพ
.399.68 KB   แสดงภาพ
.499.30 KB   แสดงภาพ
.425.90 KB   แสดงภาพ
.360.99 KB   แสดงภาพ
.359.74 KB   แสดงภาพ
.384.68 KB   แสดงภาพ
.333.27 KB   แสดงภาพ
.408.90 KB   แสดงภาพ
.442.94 KB   แสดงภาพ
.476.30 KB   แสดงภาพ
.455.67 KB   แสดงภาพ


นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา