ประชาสัมพันธ์ให้มีผู้ที่เกิดตั้งแต่  2 กันยายน 2504  ถึง  1 กันยายน 2505 ที่อยู่ในทะเบียนบ้านตำบลน้ำร้อน ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565  ในวันและเวลาราชการ  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง เดือนกันยายน 2564

 

และผู้ที่ได้แจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านพื้นที่ตำบลน้ำร้อน   ขอให้ผู้สูงอายุเร่งดำเนินการแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพยังองค์กรส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่  ที่ได้ย้ายเข้าเพื่อรักษาประโยชน์ในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ภายในเดือนสิงหาคม 2564