เนื่องด้วยสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงานป.ป.ช.)ได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน จึงขอความอนุเคราะห์ในการ ตอบแบบประเมิน

>> บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ร่วมทำแบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

>> ประชาชนผู้รับบริการหรือเคยติดต่อประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ร่วมทำแบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดให้ดำเนินการประเมิน ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2564

 ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้