เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประมวลภาพโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 2611 พ.ย. 62
ขอเชิญร่วมงานลอยกระทง ประจำปี 2562157 พ.ย. 62
แบบสอบถามความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับขนาดความหนาแน่นในการจราจร รายได้ และขีดความสามารถในการใช้บังคับให้เป็นไปตามกฎหมายที่จะบังคับแก่เทศบาลตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. .... 3031 ต.ค. 62
บริการแจกและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้า 25621630 ก.ย. 62
รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายต้นเหตุของไข้เลือดออก 25621330 ก.ย. 62
โครงการโรงเรียนบานไม่รู้โรย ประจำปีงบประมาณื 25621530 ก.ย. 62
กำจัดผักตบชวาคล่องน้ำร้อน 627424 มิ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITAS6015 พ.ค. 62
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ตำบลน้ำร้อน ประจำปี 25622005 เม.ย. 62
ประเพณีลอยกระทงตำบลน้ำร้อน ประจำปี พ.ศ.25601394 ธ.ค. 61
เทศบาลนครพัทลุงศึกษาดงานโรงเรียนบานไม่รู้โรย12712 พ.ย. 61
ร่วมพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีปีงบประมาณ พ.ศ.25618317 ต.ค. 61
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ครู D.A.R.E ประเทศไทย)1379 ต.ค. 61
คู่มือ ความรู้เรื่องพิษสุนัขบ้า685 ต.ค. 61
ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า582 ต.ค. 61
ที่ดิน ส.ป.ก.ห้ามซื้อขาย รู้ยัง!582 ต.ค. 61
ประชุมรับฟังการชี้แจงโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ในการกรอกประเมินและวิธีการใช้งานระบบการประเมินคุณธรรมฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ITAS)5226 ก.ย. 61
โครงการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิธีชีวิต(Way of life)14420 ก.ย. 61
กิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ ตามหลัก 3R 4414 ก.ย. 61
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพฯ (LPA) ประจำปี พ.ศ.25615027 ส.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB