เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการอบรมให้ความรู้การปราบปรามและป้องกันการทุจริตในภาคการเมืองและภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563521 ก.พ. 63
กิจกรรมโรงเรียนบานไม่รู้โรย ประจำปีงบประมาณ 2563314 ก.พ. 63
ขอความอนุเคราะห์ทำแบบสอบถาม เรื่อง “สิทธิผู้บริโภค และประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา” 97 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน7427 ม.ค. 63
ประมวลภาพโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 9211 พ.ย. 62
ขอเชิญร่วมงานลอยกระทง ประจำปี 2562607 พ.ย. 62
แบบสอบถามความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับขนาดความหนาแน่นในการจราจร รายได้ และขีดความสามารถในการใช้บังคับให้เป็นไปตามกฎหมายที่จะบังคับแก่เทศบาลตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. .... 8631 ต.ค. 62
งานสวัสดิการลงพื้นที่ให้บริการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์431 ต.ค. 62
บริการแจกและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้า 25626730 ก.ย. 62
รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายต้นเหตุของไข้เลือดออก 25626030 ก.ย. 62
โครงการโรงเรียนบานไม่รู้โรย ประจำปีงบประมาณื 25626130 ก.ย. 62
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลน้ำร้อน ประจำปี 2562 5710 ก.ย. 62
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายการปกครองในระบอบประชาธิปไตย669 ก.ย. 62
กำจัดผักตบชวาคล่องน้ำร้อน 6215024 มิ.ย. 62
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ3624 มิ.ย. 62
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน3524 มิ.ย. 62
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม2424 มิ.ย. 62
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม4724 มิ.ย. 62
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต2524 มิ.ย. 62
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง3824 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB