เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการอบรมให้ความรู้การปราบปรามและป้องกันการทุจริตในภาคการเมืองและภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 25632421 ก.พ. 63
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลน้ำร้อน ประจำปี 2562 7710 ก.ย. 62
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายการปกครองในระบอบประชาธิปไตย829 ก.ย. 62
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ4924 มิ.ย. 62
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน4224 มิ.ย. 62
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม2924 มิ.ย. 62
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม6324 มิ.ย. 62
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต3124 มิ.ย. 62
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง5024 มิ.ย. 62
โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้ในการป้องกันการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ทั้งภาคการเมืองและภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25627024 พ.ค. 62
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล6311 ต.ค. 61
คู่มือประชาชน8316 มิ.ย. 61
กระบวนและช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์6617 เม.ย. 61
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านกา่รทุจริตคอรัปชั่น 25618312 ม.ค. 61
ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB