เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายการปกครองในระบอบประชาธิปไตย219 ก.ย. 62
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ724 มิ.ย. 62
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน624 มิ.ย. 62
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม724 มิ.ย. 62
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม724 มิ.ย. 62
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต824 มิ.ย. 62
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง724 มิ.ย. 62
โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้ในการป้องกันการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ทั้งภาคการเมืองและภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25621724 พ.ค. 62
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล4211 ต.ค. 61
คู่มือประชาชน3616 มิ.ย. 61
กระบวนและช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์3217 เม.ย. 61
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านกา่รทุจริตคอรัปชั่น 25613912 ม.ค. 61
ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB