เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการอบรมให้ความรู้การปราบปรามและป้องกันการทุจริตในภาคการเมืองและภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 25638121 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น พ.ศ.25631513 ม.ค. 63
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลน้ำร้อน ประจำปี 2562 10810 ก.ย. 62
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายการปกครองในระบอบประชาธิปไตย1149 ก.ย. 62
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ7024 มิ.ย. 62
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน6424 มิ.ย. 62
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม4624 มิ.ย. 62
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม9224 มิ.ย. 62
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต4824 มิ.ย. 62
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง7024 มิ.ย. 62
โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้ในการป้องกันการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ทั้งภาคการเมืองและภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25629224 พ.ค. 62
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล8411 ต.ค. 61
คู่มือประชาชน10016 มิ.ย. 61
กระบวนและช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์8417 เม.ย. 61
ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB