เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน5724 มิ.ย. 62
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม4124 มิ.ย. 62
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม8524 มิ.ย. 62
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต4224 มิ.ย. 62
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง6224 มิ.ย. 62
โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้ในการป้องกันการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ทั้งภาคการเมืองและภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25628824 พ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITAS9215 พ.ค. 62
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ตำบลน้ำร้อน ประจำปี 25623405 เม.ย. 62
ประเพณีลอยกระทงตำบลน้ำร้อน ประจำปี พ.ศ.25602054 ธ.ค. 61
เทศบาลนครพัทลุงศึกษาดงานโรงเรียนบานไม่รู้โรย19012 พ.ย. 61
ร่วมพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีปีงบประมาณ พ.ศ.256118917 ต.ค. 61
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล7811 ต.ค. 61
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ครู D.A.R.E ประเทศไทย)2309 ต.ค. 61
คู่มือ ความรู้เรื่องพิษสุนัขบ้า1305 ต.ค. 61
ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า932 ต.ค. 61
ที่ดิน ส.ป.ก.ห้ามซื้อขาย รู้ยัง!922 ต.ค. 61
ประชุมรับฟังการชี้แจงโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ในการกรอกประเมินและวิธีการใช้งานระบบการประเมินคุณธรรมฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ITAS)9726 ก.ย. 61
โครงการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิธีชีวิต(Way of life)28320 ก.ย. 61
กิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ ตามหลัก 3R 7314 ก.ย. 61
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพฯ (LPA) ประจำปี พ.ศ.25619627 ส.ค. 61
ลำดับที่ 21-40 | 2/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB