นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
081-6049633

ออนไลน์ 139 คน

เยี่ยมชม 56,446 คน

ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส
วันที่นำขึ้นเรื่อง
4 ก.พ. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
23 พ.ย. 63โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  แชร์  
21 ก.พ. 63โครงการอบรมให้ความรู้การปราบปรามและป้องกันการทุจริตในภาคการเมืองและภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
13 ม.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น พ.ศ.2563 แชร์  
10 ก.ย. 62โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลน้ำร้อน ประจำปี 2562  แชร์  
9 ก.ย. 62โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แชร์  
24 มิ.ย. 62มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ แชร์  
24 มิ.ย. 62มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน แชร์  
24 มิ.ย. 62มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม แชร์  
24 มิ.ย. 62มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม แชร์  
24 มิ.ย. 62มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แชร์  
24 มิ.ย. 62มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง แชร์  
24 พ.ค. 62โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้ในการป้องกันการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ทั้งภาคการเมืองและภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
11 ต.ค. 61ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล แชร์  
16 มิ.ย. 61คู่มือประชาชน แชร์  
17 เม.ย. 61กระบวนและช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ แชร์  
ลำดับ 1-16 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 16 รายการ

นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา