เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - บทบาทและหน้าที่

        มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการสารบรรณการจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับ การจัดทำทะเบียนคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. การดำเนินการ ตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ การให้คำปรึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด การดำเนินการ เกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ


 • 1.1 งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
     - งานจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
     - งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
     - งานบริหารงานบุคคล, งานเลือกตั้ง, ตรวจสอบภายใน, ควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
     - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  1.2 งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
     - งานกฎหมายและนิติกรรม
     - งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
     - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
     - งานตรวจสอบความถูกต้องขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติก่อนการบังคับใช้
     - งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
     - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  1.3 งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
     - งานพัฒนาชนบท/ชุมชน
     - งานพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในกินดีอยู่ดีขึ้น
     - งานช่วยเหลือฟื้นฟู
     - งานกู้ภัย บรรเทาความเดือดร้อน
     - งานเกี่ยวกับการอนามัยและสุขาภิบาล การปกครองท้องถิ่นและความเจริญด้านต่างๆ
     - งานสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ สังคมสงเคราะห์ผู้มีปัญหาทางสังคม
     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  1.4 งานบันทึกข้อมูล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
     - งานทะเบียนประวัติพนักงาน ลูกจ้าง สมาชิก อบต. ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง
     - งานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลต่างๆ
     - งานจัดทำทะเบียนคุมข้อมูลต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
     - งานจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลหมู่บ้าน/ตำบล และข้อมูลต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
     - งานรายงานข้อมูลต่างๆ
     - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

       มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ - จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้ ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่งเงินคงเหลือประจำวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินของ อบต. ตรวจสอบงานของจังหวัดฯ และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินการเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บ ภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

 • งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
     - งานรับเงิน - เบิกจ่ายเงิน
     - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
     - งานเก็บรักษาเงิน
  งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
     - งานการบัญชี
     - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
     - งานงบการเงินและงบทดรอง
     - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน
  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
     - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
     - งานพัฒนารายได้
     - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
     - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
     - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
     - งานพัสดุ
     - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

        มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเง ินของ อบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ขอ ง อบต. งานบำรุงซ่อม และจัดทำทะเบียน สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต. การให้คำแนะนปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และการออกแบบก่อสร้างแก่อบต. และหน่วยงานอื่นทีเกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 ด้าน คือ

 • งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
     - งานก่อสร้างและบูรณะถนน
     - งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ
     - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
     - งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
  งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
     - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์
     - งานวิศวกรรม
     - งานประเมินราคา
     - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
     - งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
     - งานออกแบบ
  งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
     - งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
     - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
     - งานระบายน้ำ
     - งานจัดตกแต่งสถานที่
  งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
     - งานสำรวจและแผนที่
     - งานวางผังพัฒนาเมือง
     - งานควบคุมทางผังเมือง
     - งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง
     - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

        มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะ เกี่ยวกับ การศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนำไปประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษาและ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ด้าน คือ

 • งานบริหารงานการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
     - งานบริหารวิชาการ
     - งานนิเทศการศึกษา
     - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
     - งานลูกเสือและยุวกาชาด
  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
     - งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา
     - งานกิจการศาสนา
     - งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
     - งานกิจการเด็กและเยาวชน
     - งานกีฬาและสันทนาการ
  งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
     - งานจัดการศึกษา
     - งานพลศึกษา
     - งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน
     - งานบริการและบำรุงสถานศึกษา
     - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 • การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
  การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มีเอกสาร/แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์
  เผยแพร่ผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ
  เผยแพร่แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่กำลังดำเนินการ
  การปฏิบัติราชการ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  งานส่งเสริมสุขภาพและสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุข
  งานควบคุมโรค ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาลและโรคไม่ติดต่อ
  รณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม
  งานแก้ไขเหตุรำคาญ
  งานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)
  งานสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
  งานสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่น ในพื้นที่
  งานสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็กเล็ก หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ
  งานสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุข ภาพ
  งานสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่
  การบริหารงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ อปท.
  จัดทำโครงการในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิที่จำเป็นต่อสุ ขภาพและการดำรงชีวิตซึ่งได้บูรณาการ ร่วมคิด ร่วมทำ ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในองค์กร และหน่วยงานอื่น/อปท.อื่น

0.01s. 0.75MB