นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
081-6049633

ออนไลน์ 50 คน

เยี่ยมชม 56,518 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายนิคม จันทร์ผ่อง

  ประธานสภาอบต.น้ำร้อน

 • นายสมบัติ งามสุพรม

  รองประธานสภาอบต.น้ำร้อน

 • นายพรพิชัย ดิสโร

  เลขานุการสภาอบต.น้ำร้อนสมาชิกสภา

 • นายสมจิตร คำเถื่อน

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายวีระ งามสุพรม

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายวันชัย บุญแสน

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายแส่ว สายจันทร์ยูร

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายประสงค์ ไชยา

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นางประยูร พันธ์สนิท

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายยุทธศักดิ์ สาลีพรม

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นางบุญมี กองพรหม

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายเฉลี่ยว ทองเปรม

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายคำพรม มาสอน

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายธันวา สร้อยทองคำ

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นางสมนึก เอี่ยมจันทร์

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นางประเมิน แก้วดู

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นางสวี เอี่ยมอ่ำ

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นางคำ สิงหะ

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นางราตรี พันสนิท

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นางปนิตา นะชัยสงค์

  ส.อบต. หมู่ที่ 11
นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา