เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นางสาวนนทวรรณ จงจิตร

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน

  056-751061

 • นายนิยม ฉิมมา

  รองนายก อบต.น้ำร้อน

  056-751061

 • นางพิมใจ พรหมมา

  เลขานุการนายก อบต.น้ำร้อน

  056-7510610.01s. 0.50MB