นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
081-6049633

ออนไลน์ 188 คน

เยี่ยมชม 41,009 คน

แผนงานอื่นๆ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ( Risk Management ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

4 พฤศจิกายน 2562 4445 ครั้ง กานตรัตน์ ชนินทรานุกูล แชร์  

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติการทุกกอง/ฝ่ายมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ต่อไป

เอกสารแนบ 5 ไฟล์
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ.pdf585.62 KB ดาวน์โหลด
ประกาศ นโยบายการบริหารความเสี่ยง.pdf454.59 KB ดาวน์โหลด
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง อบต.น้ำร้อน.pdf517.32 KB ดาวน์โหลด
บทที่3 กระบวนการบริหารความเสี่ยง.pdf431.05 KB ดาวน์โหลด
บทที่ 5 การระบุความเสี่ยง.pdf334.83 KB ดาวน์โหลด


นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา