นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
081-6049633

ออนไลน์ 55 คน

เยี่ยมชม 56,523 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
4 ก.พ. 64หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร แชร์  
7 ม.ค. 64นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน แชร์  
16 ต.ค. 63หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ แชร์  
26 พ.ค. 63การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล แชร์  
26 พ.ค. 63แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2561-2563 แชร์  
25 พ.ค. 63หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  แชร์  
25 พ.ค. 63การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน แชร์  
25 พ.ค. 63แผนฝึกอบรมรายตำแหน่ง ประจำปี 2562 แชร์  
25 พ.ค. 63หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รอบการประเมินครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แชร์  
25 พ.ค. 63หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร แชร์  
1 เม.ย. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  แชร์  
25 มี.ค. 62นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แชร์  
9 ม.ค. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล แชร์  
19 ธ.ค. 61แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม  แชร์  
21 พ.ย. 61ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน แชร์  
ลำดับ 1-15 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 15 รายการ

นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา