เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาบุคลากร

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 147
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล154
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม 151
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน143

ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB