เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาบุคลากร

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 142
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล148
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม 145
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน139

ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB