เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล119
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2561-2563123
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน123
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 519
แผนฝึกอบรมรายตำแหน่ง ประจำปี 2562121
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รอบการประเมินครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓115
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร124
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 183
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล184
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล17
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม 188
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน176

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB