เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล137
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2561-2563158
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน151
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 544
แผนฝึกอบรมรายตำแหน่ง ประจำปี 2562148
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รอบการประเมินครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓132
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร143
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 1108
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล1100
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล127
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม 1108
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน1106

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB