เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล163
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2561-2563179
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน176
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 570
แผนฝึกอบรมรายตำแหน่ง ประจำปี 25621205
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รอบการประเมินครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓158
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร164
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 1132
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล1129
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล143
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม 1131
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน1129

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB