เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล13
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2561-256314
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน15
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 54
แผนฝึกอบรมรายตำแหน่ง ประจำปี 256214
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รอบการประเมินครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓13
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร14
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 166
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล170
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล11
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม 167
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน158

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB