นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
081-6049633

ออนไลน์ 242 คน

เยี่ยมชม 40,946 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน

4 กันยายน 2562 61 ครั้ง กานตรัตน์ ชนินทรานุกูล แชร์  

       เพื่อให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน              งานนิติการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน จึงได้จัดทำคู่มือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยได้มีการรวบรวมกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีการแก้ไขปรับปรุงจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใช้เป็นเครื่องมือในการอ้างอิงประกอบการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเพื่อให้ทราบถึงตัวบทกฎหมาย อันเป็นการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลและการบริหารการจัดการที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยยึดถือระเบียบกฎหมายที่ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ไว้

เอกสารแนบ 19 ไฟล์
คู่มือกฎหมายหน้า-1-20.pdf9.09 MB ดาวน์โหลด
คู่มือกฎหมาย-หน้า-21-40.pdf8.97 MB ดาวน์โหลด
ส่งพิมพ์-รวมทุกอย่าง-หน้า-41-60.pdf9.00 MB ดาวน์โหลด
ส่งพิมพ์-รวมทุกอย่าง-หน้า-61-80.pdf8.99 MB ดาวน์โหลด
ส่งพิมพ์-รวมทุกอย่าง-หน้า-81-100.pdf8.80 MB ดาวน์โหลด
ส่งพิมพ์-รวมทุกอย่าง-หน้า-101-120.pdf8.82 MB ดาวน์โหลด
ส่งพิมพ์-รวมทุกอย่าง-หน้า-121-140.pdf9.00 MB ดาวน์โหลด
ส่งพิมพ์-รวมทุกอย่าง-หน้า-141-160.pdf8.77 MB ดาวน์โหลด
ส่งพิมพ์-รวมทุกอย่าง-หน้า-161-180.pdf8.85 MB ดาวน์โหลด
ส่งพิมพ์-รวมทุกอย่าง-หน้า-181-200.pdf8.92 MB ดาวน์โหลด
ส่งพิมพ์-รวมทุกอย่าง-หน้า-201-220.pdf8.84 MB ดาวน์โหลด
ส่งพิมพ์-รวมทุกอย่าง-หน้า-221-240.pdf8.83 MB ดาวน์โหลด
ส่งพิมพ์-รวมทุกอย่าง-หน้า-241-260.pdf8.82 MB ดาวน์โหลด
ส่งพิมพ์-รวมทุกอย่าง-หน้า-261-280.pdf8.82 MB ดาวน์โหลด
ส่งพิมพ์-รวมทุกอย่าง-หน้า-281-300.pdf8.81 MB ดาวน์โหลด
ส่งพิมพ์-รวมทุกอย่าง-หน้า-301-320.pdf8.78 MB ดาวน์โหลด
ส่งพิมพ์-รวมทุกอย่าง-หน้า-321-340.pdf8.78 MB ดาวน์โหลด
ส่งพิมพ์-รวมทุกอย่าง-หน้า-341-360.pdf8.79 MB ดาวน์โหลด
ส่งพิมพ์-รวมทุกอย่าง-หน้า-361-373.pdf8.95 MB ดาวน์โหลด


นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา