เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงายผลการดำเนินงาน 2563412
สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตาบลน้าร้อน ปีงบประมาณ 2563142
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3/2563138
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน153
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2563 165
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/25631163
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์484
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 1108
รายงานงบแสดงการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3195
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒1108
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2183
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1185
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25601122
ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี ประจำปีงบประมาณ 25601153
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 25611124

ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB