เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตาบลน้าร้อน ปีงบประมาณ 256312
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3/256317
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน132
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2563 143
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/25631100
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์455
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 174
รายงานงบแสดงการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3173
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒187
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2164
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1166
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25601101
ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี ประจำปีงบประมาณ 25601110
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 25611101

ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB