เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานงบแสดงการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3119
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒149
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2120
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1123
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560162
ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี ประจำปีงบประมาณ 2560164
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561156

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB