เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563173
รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25631117
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน รอบ 12 เดือน152
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน154
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน1239
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน2109
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต1122

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB