เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563115
รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563120
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน รอบ 12 เดือน114
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน13
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน132
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน126
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต181

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB