เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานอื่นๆ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานการตรวจสอบภายใน269
การพัฒนาบุคคลากร159
การประเมิณผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (ครั้งที่1) ประจำปีงบประมาณ 2563157
รายงานการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วสตำบลน้ำร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562160
รายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ปีงบประมาณ 2562130

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB