เมนูหลัก

บริการประชาชน-มาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน

วันที่ 4 ก.ย. 62 หมวดหมู่ มาตรฐานการปฏิบัติงาน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน

       เพื่อให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน              งานนิติการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน จึงได้จัดทำคู่มือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยได้มีการรวบรวมกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีการแก้ไขปรับปรุงจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใช้เป็นเครื่องมือในการอ้างอิงประกอบการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเพื่อให้ทราบถึงตัวบทกฎหมาย อันเป็นการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลและการบริหารการจัดการที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยยึดถือระเบียบกฎหมายที่ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ไว้

เอกสารทั้งหมด 19 ชุด

คู่มือกฎหมายหน้า-1-20.pdf8.67 MB
คู่มือกฎหมาย-หน้า-21-40.pdf8.56 MB
ส่งพิมพ์-รวมทุกอย่าง-หน้า-41-60.pdf8.58 MB
ส่งพิมพ์-รวมทุกอย่าง-หน้า-61-80.pdf8.57 MB
ส่งพิมพ์-รวมทุกอย่าง-หน้า-81-100.pdf8.39 MB
ส่งพิมพ์-รวมทุกอย่าง-หน้า-101-120.pdf8.41 MB
ส่งพิมพ์-รวมทุกอย่าง-หน้า-121-140.pdf8.58 MB
ส่งพิมพ์-รวมทุกอย่าง-หน้า-141-160.pdf8.36 MB
ส่งพิมพ์-รวมทุกอย่าง-หน้า-161-180.pdf8.44 MB
ส่งพิมพ์-รวมทุกอย่าง-หน้า-181-200.pdf8.51 MB
ส่งพิมพ์-รวมทุกอย่าง-หน้า-201-220.pdf8.43 MB
ส่งพิมพ์-รวมทุกอย่าง-หน้า-221-240.pdf8.42 MB
ส่งพิมพ์-รวมทุกอย่าง-หน้า-241-260.pdf8.41 MB
ส่งพิมพ์-รวมทุกอย่าง-หน้า-261-280.pdf8.41 MB
ส่งพิมพ์-รวมทุกอย่าง-หน้า-281-300.pdf8.40 MB
ส่งพิมพ์-รวมทุกอย่าง-หน้า-301-320.pdf8.37 MB
ส่งพิมพ์-รวมทุกอย่าง-หน้า-321-340.pdf8.37 MB
ส่งพิมพ์-รวมทุกอย่าง-หน้า-341-360.pdf8.38 MB
ส่งพิมพ์-รวมทุกอย่าง-หน้า-361-373.pdf8.53 MB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-มาตรฐานการปฏิบัติงาน

0.02s. 0.75MB