เมนูหลัก

บริการประชาชน-มาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน

วันที่ 13 พ.ค. 63 หมวดหมู่ มาตรฐานการปฏิบัติงาน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน

                   ด้วยศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อนได้มีการจัดองค์ความรู้ให้เป็นระเบียบและมีมาตรฐาน เพื่อรองรับการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยมีกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายกำหนดไว้เพื่อบริการประชาชนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก รวดเร็วและประหยัดเวลา

                    สำหรับคู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อนมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคนิควิธีบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบล         น้ำร้อน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไปเพื่อสามารถทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆประกอบด้วยวัตถุประสงค์                 ขอบเขตคำจำกัดความ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ระเบียบปฏิบัติขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสารอ้างอิงและแบบฟอร์มต่างๆ         ที่ใช้ในการติดต่อราชการ

                    ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อนสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และสร้างความเข้าใจในวิธีการเข้าถึงงานบริการของศูนย์ฯ แก่ผู้รับบริการรวมทั้งใช้ประกอบการขับเคลื่อน กระบวนการดำเนินงานให้ไปสู่เป้าหมายศูนย์ข้อมูลข่าวสารต่อไป

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.pdf707.93 KB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-มาตรฐานการปฏิบัติงาน

0.01s. 0.50MB