เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลน้าร้อน ปีงบประมาณ 2563120
คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน142
คำร้องขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ139
สถิติการให้บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563162
รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562152
คู่มือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน1937
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์1128
สถิติการให้บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25621155
คู่มือประชาชน2124
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน 19
แบบคำร้องทั่วไป1262
แบบแสดงตนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ1125
คำร้องขอดูข้อมูลข่าวสาร024
แบบจดทะเบียนพาณิชย์5113
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร119
การขอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ1255
สรุปผลการประเมิณความพึงพอใจการให้บริการ2224
ข้อมูลด้าน Competency5137
ควบคุมภายใน1149
การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร295

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB