เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์184
สถิติการให้บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562188
คู่มือประชาชน264
แบบคำร้องทั่วไป1196
แบบแสดงตนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ178
แบบจดทะเบียนพาณิชย์559
การขอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ1133
สรุปผลการประเมิณความพึงพอใจการให้บริการ2112
ข้อมูลด้าน Competency589
ควบคุมภายใน184
การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร242
การขอประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 243
มาตรฐานการให้บริการ150
รายละเอียดโครงการ แผนพัฒนาตำบล ปี 55-57174
รายละเอียดโครงการ แผนพัฒนาตำบล ปี 56-58173
รายละเอียดโครงการ แผนพัฒนาตำบล ปี 57-59173
คู่มือเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์125

ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB