เมนูหลัก

บริการประชาชน - รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลน้าร้อน ปีงบประมาณ 2563148
รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562162
สรุปผลการประเมิณความพึงพอใจการให้บริการ2243

ลำดับที่ 1-3 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB