เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ตั้งอยู่ เลขที่ 39/1 หมู่ 9 ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ประมาณ 15 กิโลเมตร พื้นที่ประมาณ 46,767 ไร่ หรือ 74.83 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา พื้นดินเป็นดินร่วน แหล่งน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติ สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี พื้นที่ส่วนใหญ่จึงใช้น้ำจากแหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติในการทำการเกษตร และมีจำนวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบจำนวนทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน

ทิศเหนือติดต่อกับตำบลนาป่า
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลนายม
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลตะเบาะ จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลชอนไพร และตำบลบ้านโตก

เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน มีพื้นที่ประมาณ 24,701 ไร่ หรือ 39.52 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อนเป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา โดยที่ราบลุ่มจะเป็นพื้นที่สำหรับการอยู่อาศัยของประชากรและพื้นที่ทำการเกษตร มีที่ดอนสำหรับอาศัยเป็นเพียงบางส่วน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม


ประชากร
จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1บุฉนวน 246282520171
2น้ำร้อนเหนือ 379413787340
3น้ำร้อนใต้ 404402827289
4ทุ่งหินปูน460453923312
5หนองตาวงศ์ 322344663222
6โมคลา 331383725254
7บ่อน้ำร้อน310349675227
8ซำเรียง 220204425144
9น้ำร้อนศรีทอง237237478131
10บุสง่า 335348681169
11ซำบอน 240247483150
รวม3,4843,6657,1492,409

ข้อมูล เดือน กรกฎาคม ปี 2558
0.02s. 0.75MB