นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
081-6049633

ออนไลน์ 219 คน

เยี่ยมชม 40,983 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม

ทุกหมู่บ้านมีถนนติดต่อกันได้อย่างสะดวก
มีเส้นทางติดต่ออำเภอ และจังหวัดได้สะดวก
ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 20 นาที มีรถประจำทางถึงอำเภอและจังหวัด


แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
1.อ่างเก็บน้ำแก้มลิงบ้านบุฉวน หมู่ที่ 1
2.ฝายห้วยน้ำทิน หมู่ที่ 1
3.ฝายบ้านน้ำร้อน หมู่ที่ 3

หมู่บ้านบ่อน้ำตื้น
(ส่วนตัว)
บ่อน้ำตื้น
(สาธารณะ)
บ่อบาดาล
(ส่วนตัว)
บ่อบาดาล
(สาธารณะ)
น้ำประปา
1. บ้านบุฉวน 75 บ่อ 11 บ่อ 5 บ่อ 1 บ่อ ไม่มี
2. บ้านน้ำร้อนเหนือ19 บ่อ - 2 บ่อ 1 บ่อ มี
3. บ้านน้ำร้อนใต้ 165 บ่อ - 6 บ่อ - มีแต่ยังไม่ทั่วถึง
4. บ้านทุ่งหินปูน 25 บ่อ 3 บ่อ 10 บ่อ 6 บ่อ มีแต่ยังไม่ทั่วถึง
5. บ้านหนองตาวงศ์ 15 บ่อ - - 4 บ่อ มีแต่ยังไม่ทั่วถึง
6. บ้านโมคลา 22 บ่อ 1 บ่อ 20 บ่อ 2 บ่อมีแต่ยังไม่ทั่วถึง
7. บ้านบ่อน้ำร้อน 58 บ่อ - 4 บ่อ 1 บ่อ มี
8. บ้านซำเรียง 1 บ่อ 1 บ่อ 4 บ่อ 5 บ่อ มี
9. บ้านน้ำร้อนศรีทอง - 1 บ่อ - - มี
10. บ้านบุสง่า 62 บ่อ 4 บ่อ 1 บ่อ 2 บ่อ มี
11. บ้านซำบอน 1 บ่อ - - 2 บ่อ มี

นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา