นางสาวนนทวรรณ จงจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
081-6049633

ออนไลน์ 193 คน

เยี่ยมชม 40,982 คน

สภาพสังคม
การศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง

จำนวนเด็กนักเรียน
ที่ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชายหญิงรวม
1บ้านน้ำร้อน หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาวงศ์ 343573

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง

จำนวนเด็กนักเรียน
ที่ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชายหญิงรวม
1บ้านบุฉนวน หมู่ที่ 10 บ้านบุสง่า424385
2ชุมชนบ้านน้ำร้อน หมู่ 5 บ้านหนองตาวงศ์ 77103180
3บ้านทุ่งหินปูน หมู่ 4 บ้านทุ่งหินปูน 5256108

โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) จำนวน 1 แห่ง

จำนวนเด็กนักเรียน
ที่ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชายหญิงรวม
1เพชรบูรณ์วิทยา หมู่ 5 บ้านหนองตาวงศ์ 232281513


สาธารณสุข

- มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 บ้านหนองตาวงศ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
- มีสถานพยาบาลเอกชน จำนวน 6 แห่ง
- มีร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 1 แห่ง

จำนวนผู้สูงอายุในบัญชีผู้สูงอายุของ อบต.น้ำร้อน

ได้รับเบี้ยยังชีพ งบอุดหนุน
หมู่บ้าน ที่ยังไม่รับเบี้ยยังชีพชายหญิงรวม
1. บุฉนวน-233154
2. น้ำร้อนเหนือ - 5065115
3.น้ำร้อนใต้ -59 80 139
4 . ทุ่งหินปูน - 51 67 118
5 . หนองตาวงศ์-40 4080
6. โมคลา - 425193
7.บ่อน้ำร้อน-59 40 99
8. ซำเรียง - 27 2855
9. น้ำร้อนศรีทอง-27 3663
10. บุสง่า- 43 4891
11. ซำบอน-19 2746
รวม440 513953

จำนวนผู้สูงอายุในบัญชีผู้สูงอายุของ อบต.น้ำร้อน

จำนวนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพแล้ว
ที่หมู่บ้านชายหญิงรวม
1. บุฉนวน437
2. น้ำร้อนเหนือ 51015
3. น้ำร้อนใต้7 7 14
4 . ทุ่งหินปูน 19 6 25
5 . หนองตาวงศ์9 1423
6. โมคลา 111122
7.บ่อน้ำร้อน1110 21
8. ซำเรียง 12 315
9. น้ำร้อนศรีทอง6 511
10. บุสง่า5 510
11. ซำบอน5 611
รวม94 80174


ศาสนา
ประเภทจำนวนชื่อสถานที่ตั้ง
1.วัด8 แห่งวัดโนนน้ำร้อน
วัดทักษิณาราม
วัดบ้านทุ่งหินปูน
วัดราษฎร์บำรุง
วัดโนนจอมศรี
วัดติสสะมหาวัน
วัดซำเรียง
วัดบุฉวนสิริธาวาส
 หมูที่ 2
 หมู่ที่ 3
 หมู่ที่ 4
 หมู่ที่ 5
 หมู่ที่ 6
 หมู่ที่ 6
 หมู่ที่ 8
 หมู่ที่ 10
2. สำนักสงฆ์
(ยังไม่ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นวัด)
2 แห่ง1. วัดปาฎิหารย์
2.สำนักสงฆ์เทพนิมิต
 หมู่ที่ 11
 หมู่ที่ 5

นายพรพิชัย ดิสโร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
056-751061
เปลี่ยนภาษา